Citate de Sfântul Vasile cel Mare

Vezi să nu te inducă în eroare sensul echivoc al cuvintelor.

Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute. Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puţin, aşa cum nu este puţin, când oamenii iubesc mult.

Să nu socoteşti că Dumnezeu are nevoie de slavă. Vrea, însă, să fii vrednic de a-L slăvi.

Când gândirea nu se mai împrăştie printre cele din afară şi nu se mai împrăştie în lume, prin simţuri, ea se întoarce spre sine. Prin sine, mintea se ridică până la contemplarea lui Dumnezeu.

Invidia calomniază virtutea: pe cel viteaz îl numesc nechibzuit, pe cel cumpătat nesimţitor, pe cel drept aspru, pe cel înţelept nelegiuit, pe cel mărinimos îl numesc mărunt, pe cel darnic risipitor, iar pe cel avar, din contră, îl numesc econom.

Liniştea este începutul curăţirii sufletului.

Om desăvârşit este acela care iubeşte adevărul şi dreptatea, care Îl iubeşte pe Dumnezeu.

Fructul esenţial al sufletului este adevărul.

Fericit este acela care nu gândeşte rău.

Orice păcat este o ocară.

Scripturile sunt pline de tămăduiri.

Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi numai ceea ce ni se potriveşte nouă şi ceea ce se înrudeşte cu adevărul, iar restul să-l lăsăm.

Când tu vorbeşti în ascuns cu tine însuţi, cuvintele tale sunt cercetate în cer. De aceea şi răspunsurile îţi vin de acolo.

Nu-l invidiaţi pe cel bogat pentru averea sa, pe cel puternic pentru demnitatea sa şi pe cel înţelept pentru ştiinţa sa, căci toate acestea sunt mijloace ale virtuţii doar pentru cei care le întrebuinţează bine, fiindcă fericirea nu stă în ele însele.

Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii.

Virtutea depinde de noi.

Ascultarea este scara cea mai scurtă către cer.

Pe calea binelui mai degrabă oboseşti odihnindu-te, decât ostenindu-te.

Raţiunea porneşte de la cunoaştere pentru a ajunge la credinţă.

Învăţătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a cuvintelor.

Cum să-ţi pun sub ochi suferinţele săracului, ca să înţelegi din ce suspine îţi aduni tu comorile?

Am căzut prin păcat, dar ne ridicăm prin căinţă.

Păcatul este o rană care, ascunsă de ochiul medicului, devine incurabilă.

În puterea noastră, stă doar virtutea şi aceasta poate fi obţinută prin voinţă.

Şezi în chilia ta şi chilia ta te va învăţa toate.

Măsura înfrânării se ia după măsura puterii fiecăruia.

De două feluri este ispita : sau strâmtorile vieţii încearcă inimile, vădind răbdarea lor, sau belşugul vieţii devine iaraşi chip de ispită. E deopotrivă de greu, atât să-ţi păstrezi sufletul neînjosit de greutăţi, cât şi să nu ţi-l jigneşti în situaţii înalte.

Fuga de păcat este apropiere de Dumnezeu.

Sufletul este călareţul şi trupul este calul.

Omul este o făptură care a primit porunca de a deveni dumnezeu.

Cel care ţi-a dat seara, nu ţi-a promis şi dimineaţa. Cel care ţi-a dat dimineaţa, nu ţi-a promis şi seara.

El le călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică.

Nimic din cele ce se întâmplă în viaţă nu se întâmplă fără judecată, ci Dumnezeu măsoară cu aceeaşi măsură cu care omul şi-a măsurat mai dinainte faptele din timpul vieţii lui.

De fiecare dată când ne plecăm genunchii şi ne ridicăm, arătăm cu fapta că prin păcat am fost azvârliţi la pământ, dar iubirea de oameni a ziditorului nostru ne-a rechemat la cer.

Cineva care a primit o binefacere, trebuie să aibă aceeaşi stare faţă de binefăcătorul său, pe care a avut-o Sfântul Apostol Petru, când Domnul Hristos a vrut să-i spele picioarele.